New assessor registration
Language

Kokkulepe/Agreement

Dive Eesti OÜ ja testostja vaheline kokkulepe

 

Agreement between Dive Eesti OÜ and mystery shopper

 

Käesolevas kokkuleppes on välja toodud olulisemad tingimused Dive Eesti OÜ kui teenuse tellija ja Teie kui teenuse osutaja vaheliseks koostööks.

The agreement in hand points out main terms of the cooperation between Dive Eesti OÜ as a contracting authority of the service and you as a service provider.

Teenuse osutaja kohustub:

 • Sooritama testostusid teenuse tellijaga kokkulepitud aegadel ja kohtades.
 • Edastama täidetud ankeedid projektijuhile esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 24 tundi peale visiidi sooritamist.
 • Enne testostu läbi viimist uurima põhjalikult saadud materjale ning arusaamatuste korral küsima lisainformatsiooni projektijuhilt.
 • Järgima täpselt ettenähtud ostusituatsiooni.
 • Vastama kõigile küsimustele ankeedis põhjalikult ja arusaadavalt.
 • Ankeeti täites mitte kunagi valetama või andmeid moonutama.
 • Projektijuhti jooksvalt informeerima testostu teostamise käigus tekkivatest olulistest asjaoludest ja probleemidest ning nõudma juhiseid ja informatsiooni.
 • Teavitama projektijuhti koheselt, kui ei saa mingil põhjusel kokkulepitud visiiti sooritada.
 • Mitte jagama kolmandatele isikutele informatsiooni teenuse tellija klientide, ankeetide, uuringu tulemuste, teenustasude või muude koostööga seotud asjaolude kohta.

Service provider is obliged to:

 • Carry out mystery shopping at scheduled times and locations.
 • Send filled questionnaires to the project manager as soon as possible but not later than 24 hours after the completion of the visit.
 • Before carrying out mystery shopping, read all the materials carefully and if there are any misunderstandings, ask additional information from the project manager.
 • Follow the assignment situation strickly.
 • Answer all the questions in the questionnaire thoroughly and understandably.
 • Never lie or distort data when filling the questionnaire.
 • Inform the project manager on an ongoing basis about important circumstances and problems, and ask for guidance and information.
 • Inform the project manager immediately if it is not possible to perform the scheduled visit.
 • Not share any information about the contracting authority of the service’s clients, questionnaires, survey results, fees or other facts concerning the cooperation with third parties.

Teenuse tellija kohustub:

 • Informeerima ning juhendama teenuse osutajat.
 • Kohustused korrektselt täitnud teenuse osutajale maksma kokkulepitud tasu ja hüvitama kuludokumentide alusel kokkulepitud mahus kulusid.

Contracting authority of the service is obliged to:

 • Inform and instruct the service provider.
 • Pay to the service provider, who have completed the responsibilities the agreed fee and compensate costs on the bases of agreed amounts and expense documents.

Käesolevaga nõustudes kinnitate, et olete põhjalikult tutvunud antud kokkuleppe tingimustega, mõistate neid ning nõustute neid järgima.

 

Hereby agreeing you confirm that you are thoroughly familiar with the terms of this agreement, understand them and agree to follow them.

 

 


I agreeGo back
 
Dive Eesti   Email info@servicecheck.ee